Enable / Włącz Javascript
 Złóż raport o naruszeniu praw


Dane dotyczące naruszenia
Rodzaj zgłoszenia
Pełna nazwa utworu co do którego nastąpiło naruszenie
Pełny adres URL utworu na portalu wnrefn.biz
Uzasadnienie wskazujące na uprawdopodobnienie naruszenia


Dane dotyczące zgłaszającego
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej naruszenie
Stanowisko lub stopień służbowy
Kraj
Miasto
Ulica
Kod pocztowy
Email
Numer telefonu


Oświadczenie
Działając w dobrej wierze niniejszym oświadczam, iż informacje jakie przedstawiłem w
moim zgłoszeniu naruszenia praw autorskich lub zgłoszeniu innego naruszenia prawa są
zgodne z prawdą i jestem osobą upoważnioną do ich przedstawienia.
Oświadczam, iż jestem świadom odpowiedzialności cywilnej oraz karnej za podawanie
fałszywych informacji w moim zgłoszeniu, w szczególności odpowiadam za wszelkie
szkody materialne wynikłe z mojego zawinionego działania.
영재교육을 위한 동요시리즈 - 영어동요CD | Disneyana | May 2015 (2188)